Klimatyzacja

Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja

Nie wszyscy są świadomi, że słowo klimatyzacja odnosi się zarówno do urządzeń chłodniczo-grzewczych, ale i do całego procesu, w którym powietrze jest ogrzewane i/lub schładzane. Powietrze jest nie tylko utrzymywane na odpowiedniej temperaturze, ale także nawilżane i oczyszczane.

Czy warto posiadać klimatyzację w domu lub biurze?

Jednoznaczna odpowiedź brzmi tak, ponieważ istnieje ścisły związek między temperaturą panującą w bezpośrednim otoczeniu, a jakością samopoczucia człowieka. Doświadczenia inżynierów klimatyzacji pokazują, że optymalna temperatura powinna utrzymywać się na poziomie 20 st.c. Gdy temperatura jest wyższa lub niższa skutkuje to spadkiem wydajności umysłowej.

Jak działa klimatyzacja?

Elementy, które wchodzą w skład klimatyzatorów, to:

  • sprężarki,
  • parownik,
  • skraplacz wraz z wentylatorem

Przegrzana sucha para, która jest czynnikiem chłodzącym, jest zasysana przez sprężarkę, która następnie spręża ją i wtłacza do skraplacza chłodniczego. Następuje przejście z niskiego ciśnienia i temperatury do temperatury wysokiej i znacznie podwyższonego ciśnienia. Kolejnym etapem jest kondensacja

> W skraplaczu czynnik chłodniczy ulega kondensacji przy stałym ciśnieniu i temperaturze.
> Ze skraplacza do zbiornika czynnik chłodniczy przepływa w stanie cieczy. Ze zbiornika ciekły czynnik płynie instalacją zasilającą do zaworu rozprężnego (kapilara, elektroniczny zawór rozprężny). Zawór rozprężny powoduje izentalpowe rozprężenie gazu z wysokiego ciśnienia (skraplania) do ciśnienia niskiego (parowania).
> Po rozprężeniu, mieszanina cieczy i pary mokrej czynnika chłodniczego dopływa do wymiennika – parownika , gdzie następuje jego całkowite odparowanie do postaci pary suchej. Odparowanie czynnika chłodniczego zapewnione jest dzięki przepływowi powietrza przez lamele parownika. Powietrze przepływające przez parownik oddaje ciepło i na wyjściu z klimatyzatora jego temperatura i wilgotność są odpowiednio niższe. Czynnik chłodniczy na wyjściu z parownika jest w stanie pary suchej. Pomiędzy parownikiem a sprężarką chłodniczą może dochodzić do przegrzania par suchych czynnika chłodniczego i w takim stanie czynnik zasysany jest ponownie przez sprężarkę chłodniczą.