Szkolenia ABI – zdobądź uprawnienia

Nauka Ochrona i bezpieczeństwo

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kwalifikacje trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – czy powołanie ABI jest konieczne?

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, zwłaszcza we współczesnych czasach, kiedy możliwości wykorzystania poufnych danych jest znacznie więcej. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję ABI, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Przyszły administrator bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Do tego potencjalny administrator musi udokumentować, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według ustawy powołanie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – jakie funkcje spełnia administrator?

Rola administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu stosowania norm związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi również specjalny rejestr danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu. Podczas szkolenia uczestnicy poznają kluczowe terminy, takie jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, usuwanie danych osobowych, administrator systemów informatycznych (ASI), zdobywają aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, jak również uczą się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz kursu otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte kwalifikacje, a także dostęp do skryptów edukacyjnych i wzorów dokumentów.