Podstawowe informacje o restrukturyzacji przedsiębiorstw

Usługi finansowe i rachunkowe

Kiedy przedsiębiorstwo przechodzi głęboki kryzys, wierzytelności wobec kontrahentów rosną z każdym dniem, a decyzja o ogłoszeniu upadłości zdaje się być jedynym możliwym wyjściem, być może nadszedł czas na rozpatrzenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzacją można określić przeobrażenie spółki, dążącą do niedopuszczenia do jej upadłości i w efekcie podniesienie jej wartości. Od stycznia 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy są zdecydowanie bardziej ukierunkowane na właścicieli firm i dostarczają im wiele instrumentów do doprowadzenia do układu z wierzycielami. Także postępowania toczą się szybciej aniżeli w latach wcześniejszych i wymagają mniej formalności. Działania restrukturyzacyjne przynoszą wiele pożytków: zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia, pomagają zastopować egzekucje komornicze, powstrzymać realizację niekorzystnych ugód, a przede wszystkim ocalić spółkę przed bankructwem.

4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Przytoczony wyżej akt prawny wymienia 4 możliwości prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Są to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi możliwość zawarcia układu po opracowaniu oraz zatwierdzeniu wykazu zobowiązań w uproszczonej procedurze. Toczy się ono przed sądem, aczkolwiek w domyśle ma doprowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu między wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten typ restrukturyzacji trwa na ogół do pół roku.
– postępowanie układowe, na które decydują się na ogół przedsiębiorcy obawiający się niewypłacalności. W tym bardzo drobiazgowym postępowaniu sędzia może ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając w ten sposób majątek dłużnika. Czas prowadzenia takiego postępowania jest częstokroć dłuższy aniżeli 12 miesięcy, bowiem w kwestiach tyczących się zobowiązań spornych, to sąd rozstrzyga o ostatecznej kwocie wierzytelności.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się z udziałem. W takim postępowaniu to zadłużony przedsiębiorca przy udziale nadzorcy układu, którego nawiasem mówiąc sam wskazuje, osobiście przeprowadza pertraktacje z wierzycielami i gromadzi ich głosy na piśmie. Obowiązkiem sądu jest tu jedynie zatwierdzenie układu zgodnie z wolą wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które nie licząc działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a równocześnie zapewnia najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Niemniej jednak łączy się to z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Trzeba zaakcentować, że funkcjonują ograniczenia, które warunkują, który rodzaj restrukturyzacji może zostać zastosowany w danym przypadku. Dla przykładu, postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe można zastosować wyłącznie wtedy, gdy wysokość wierzytelności spornych nie przekracza 15% całkowitych zobowiązań, w innym przypadku niezbędne jest przystąpienie do prowadzenia postępowania układowego bądź sanacyjnego. Działania restrukturyzacyjne są wieloaspektowe, więc jeżeli decydujesz się na ich prowadzenie, ale wahasz się, jaki model będzie stosowny dla Twojej firmy, obligatoryjnie zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.