Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Usługi finansowe i rachunkowe Wymiar sprawiedliwości

Głównie osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach też obecnie, mnóstwo ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Ponieważ posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, a brak gwarancji wypłaty środków po zakończeniu umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Następstwa likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w ogromnym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy nie jest symetryczny – znaczna ich część przeznaczona jest na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są na ogół niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami obarczona zostaje wyłącznie jedna strona – klient.
Składki na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub raz w roku. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, że w przypadku braku wpłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient dostaje nieznaczny ułamek z funduszu, który dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, toteż nierzadko właściciele polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków zebranych do tej pory na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.